Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Atleidimo galia

2020 09 13

Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui /Mt 18, 35/. 

Pakalbėkime šiandien apie atleidimo galią. Dauguma iš mūsų susiduriame su įžeidimais, nuoskaudomis, neištikimybe, apkalbomis. Kartais žmonės mus labai nuvilia. Šeimos narys savo žodžiais mus sunervina. Kitas vairuotojas užlenda mūsų kelyje. Bendradarbis apkalba mus. Tokie įvykiai neretai valdo mūsų emocijas, nuotaiką, mintis, žodžius ir elgseną. Šie maži sunkumai gali atimti mūsų ramybę, džiaugsmą, jėgas. Tokios neigiamos patirtys gali gadinti mūsų sveikatą, santykius ir darbo rezultatus. 

Dažnai susikoncentruojame į kitų silpnybes, kovojame su jomis, siekdami, kad žmonės pasikeistų. Mūsų užduotis yra atleisti jiems ir mylėti juos tokius, kokie jie yra. Kai mes įžvelgiame gerumą kituose, kai nepastebime jų mažų klaidų, kai leidžiame jiems būti netobulais, tuomet sėjame gerumo sėklas juose. Tuomet mūsų santykiai gerėja. Mes patys pradedame labiau džiaugtis gyvenimu, kai pakeičiame savo žvilgsnį į kitą. 

Vienas gydytojas nuvyko į vieną Afrikos šalį, kurios gyventojus dažnai užpuldavo kitos šalies kareiviai, bandydami naikinti jų šalį. Priešo kariai nuolat atakuodavo ir plėšdavo šalies gyventojus, nešdami skausmą, netektis ir nerimą to krašto žmonėms. Gydytojas kasdien operuodavo sužeistus taikius šalies gyventojus. Tačiau jis operuodavo ne tik žmones, nukentėjusius nuo priešo kareivių, bet ir pačius priešo kareivius, kuriuos sužeisdavo besiginantys šalies gyventojai. Jie atnešdavo jam sužeistus karius. Žinoma, jie buvo neverti gydytojų paslaugų. Bet jis operavo ir gydė visus žmones, nežiūrėdamas, kurioje fronto pusėje jie kovojo. 

Vieną dieną gydytojas išgirdo, kaip jo gydomi priešo kareiviai kalbėjosi tarpusavyje, gulėdami karo lauko ligoninėje. Jo vertėjas išvertė jam tai, ką tie kariai kalbėjo: „Kodėl mes stengiamės plėšti ir žudyti šiuos žmones? Juk jie gerai elgiasi su mumis, jie gydo mus, jie gerbia mus, jie myli mus.“ Tai, ką jie jautė savo širdyje, buvo galingesnė jėga, negu šautuvai, sprogmenys ir kulkosvaidžiai. 

Viena didelė vadovų ugdymo įmonė rengė mokymus įvairių organizacijų vadovams. Ji sužinojo, kad vienas jaunas vadovavimo specialistas pradėjo pats rengti mokymus vadovams. Tai įmonei nepatiko, kad tas jaunas žmogus neprisijungė prie jų organizacijos ir dirbo savarankiškai. Kiekvieną savaitę į savo mokymus jis pritraukdavo labai daug žmonių, kuriems jis kalbėdavo apie sėkmingo vadovavimo principus. Jie manė, kad jis atima iš jų dalį jų seminarų dalyvių. Pasinaudodami žiniasklaida, jie stengėsi pažeminti jį ir pasakojo neigiamus dalykus apie jį. 

Po kelių metų tos įmonės vadovas parašė naują knygą. Vieno dienraščio atstovas paprašė, kad tas sėkmingas mokytojas parašytų trumpą savo komentarą apie tą knygą. Tuomet jis mąstė, kad tai buvo galimybė atkeršyti tai įmonei už jam prieš keletą metų padarytą moralinę žalą. Jis norėjo pažeminti juos daugelio žmonių akyse. Tačiau vidinis balsas neleido jam to padaryti. Jis sakė jam: „Nepasiduok šiai pagundai. Būk tvirtas. Laimink savo priešus. Atleisk. Būk geras tiems, kurie tave įskaudino. Išlaikyk šį testą. Tavęs laukia dideli laimėjimai. Nešvaistyk savo energijos beprasmiškai kovai. Kreipk visas savo jėgas, laiką ir talentus į savo didelius tikslus.“ Tai padėjo jam suvaldyti save, pažvelgti į gerąją jų organizacijos pusę, į jų gerus darbus ir teigiamą įtaką pasauliui. Tai skatino jį parašyti gerą komentarą apie tos įmonės vadovo knygą. Po kelių mėnesių jis gavo knygos autoriaus padėką už gerą komentarą ir atsiprašymą už netinkamą jų elgesį jo atžvilgiu. 

Kai patiriate neteisingumą, dažniausiai norite papasakoti kitiems apie tai, ką blogo patyrėte. Jūs pasakojate neigiamus dalykus apie juos. Jūs parodote jų charakterio silpnybes ir blogąją jų gyvenimo pusę. Savo žodžiais jūs žeminate juos kitų akyse. Jei norite daugiau sėkmės ir ramybės savo gyvenime, jūs turite suvaldyti save sudėtingose situacijose. Jūs turite užsičiaupti, nutilti ir nurimti. 

Jėzus sako: „Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus /Lk 6, 27-28/.“ Gyvenimas siunčia mums įvairius išbandymus. Vienas iš šių testų patikrina, kaip mes elgsimės su tais, kurie blogai elgiasi su mumis. Mes išlaikome testą, kai mes rodome gerumą tiems, kurie nėra geri mums. Jei neišlaikome testo, gyvenimas siunčia naujus išbandymus. Jis nuolat siunčia mums piktus žmones tol, kol mes išlaikome šį testą. 

Kartais meldžiamės už tuos, kurie pakenkė mums, prašydami, kad jie patirtų nesėkmes, netektis, ligas ir kitus blogus dalykus. Tai labai bloga malda. Mes turime prašyti Dievą, kad jis laimintų juos. Kai laiminate kitus, jūs kuriate savo gyvenimo gerovę. Kuo daugiau laiminate kitus savo mintimis, žodžiu, darbais, laiku, talentais ir turtu, tuo daugiau palaimos priimate į savo gyvenimą. Kuo mažiau gerumo rodote kitiems, tuo labiau apribojate savo sėkmę, laimę, darną, sveikatą, gerovę. 

Gyvenimas per trumpas, kad skirtume laiko kerštui, pykčiui, kaltinimui. Neteiskite tų, kurie įskaudino jus. Atiduokite visas nuoskaudas ir įžeidimus į Dievo rankas. Jis sutvarkys viską jūsų gerovei. Kai patiriate neteisingumą, prisiminkite, kad tai išbandymas jums. Ugdykite sugebėjimą laiminti tuos, kurie kenkia jums. Meskitės už tuos, kurie žeidžia jus. Darykite gera, tiems, kurie daro jums bloga. Kai taip elgsitės, jūs pastebėsite naujas galimybes, sutiksite reikiamus žmones, gausite paaukštinimą ir didesnes pajamas. Jūs patirsite išgydymą ir kitus teigiamus pokyčius. Jūs priimsite naujas netikėtas malones. Jūs kursite visokių gėrybių kupiną gyvenimą.

Maldos galia

2020 09 06

Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. /Mt 18, 19/

Pakalbėkime apie bendros maldos galią. Kai meldžiamės kartu, neįtikėtini dalykai vyksta mūsų ir kitų gyvenime. Jėzus sako, kad dangiškasis Tėvas duos mums ne tai, ką jis norės duoti, bet tai, ko mes prašysime. Taigi, gauname gyvenime viską, ko tikrai prašome. Kai negauname neskubėkime kaltinti Dievo, kad tokia jo valia. Jis yra mylintis Tėvas ir tikrai atsako į kiekvieną maldą. Jis duoda mums to, ko mes norime. Prisiminkime, kad nieko nėra per sunkaus Dievo gailestingumui.

Jaunas vyras baigęs mokyklą buvo nelaimingas, nes nesisekė studijose ir darbe. Jis susirado draugų, kurie priklausė vienai iš miesto gaujų. Jam atrodė, kad jis atrado tai, ko ieškojo ir siekė gyvenime. Tačiau jis vargo nuo visokių priklausomybių. Jo gyvenimas buvo sunkus. Pagaliau vieną dieną viskas pasidarė taip nebepakeliama, kad jis apsisprendė sugerti mirtiną narkotinių medžiagų dozę ir taip užbaigti šį gyvenimą. Tačiau prieš taip darydamas, jis pajuto, kad kažkodėl turėtų nueiti į bažnyčią. Nežinojo, ką jis ten darys, nes nuo vaikystės ten nebesilankydavo.

Vieną sekmadienio rytą jis apsisprendė ateiti į vieną iš didžiausių to miesto bažnyčių. Jis atėjo labai patenkintas ir pakylėtas nuo cheminių medžiagų poveikio, su odiniais drabužiais, ilgais plaukais. Savanoriai budintieji kažkodėl jo visiškai neišsigando. Rodydami jam įprastą svetingumą ir draugiškumą naujiems lankytojams, jie nuvedė jį į antrą eilę, kuri buvo rezervuota svečiams. Jis buvo taip stipriai paveiktas narkotinių medžiagų, kad nesugebėjo sekti ar prisiminti, kas buvo sakoma per pamokslą. Jis prisimena tik vieną dalyką. Jis jautė, kad toje bažnyčioje buvo stipri meilės jėga, kokios jis niekada gyvenime nepatyrė. Tai buvo Dievo gailestingumas, kuris labai stipriai palietė jo širdį.

Po pamaldų jis išėjo į lauką, nuėjo prie savo motociklo, puolė ant kelių ir garsiai meldėsi prašydamas: „Jėzau, padėk man pradėti naują gyvenimą. Tą akimirką jo gyvenimas pradėjo keistis. Šiandien tas žmogus dirba pastoriumi vienoje bažnyčioje. Jis pasakoja, ką Dievas padarė jo gyvenime. Sakoma, jei tu žengsi vieną žingsnelį link Dievo, jis bėgte bėgs prie tavęs.

Labai įdomus faktas to vyro atsivertimo istorijoje yra tas, kad jo motina visą laiką už jį meldėsi ir visada tikėjo jo gražia ateitimi. Labai svarbu, kad tėvai niekada nenustotų meldęsi už savo vaikus. Nesvarbu, kokiais klystkeliais jie eitų, tėvai turi visada tikėti, kad jau dabar Dievas veda jų vaikus link teisingo kelio. Gal jie ir nemato pasikeitimo jų elgsenoje dešimt, dvidešimt ar trisdešimt metų. Tėvai visada turi melstis tikėdami, kad Dievas įvykdys nuostabų planą skirtą jų vaikams, kad jie gyvenime būtų laimingi. Kai tėvai kasdien maldoje tiki Dievo galingu veikimu, jis pamažu keičia net ir pačią baisiausią ir blogiausią situaciją. Niekas nėra per sunku Dievui. Per vieną akimirką jis gali pakeisti gyvenimo kryptį.

Gal turite svajonę parašyti knygą. Gal nuolat mąstote apie savo verslą. Gal svajojate surasti tinkamą sutuoktinį ir sukurti puikią šeimą. Gal norite išsivaduoti iš kokios nors priklausomybės ar skolos. Bet jau tiek daug kartų nesėkmingai bandėte pasiekti savo svajonę ir jaučiatės kaip bejėgiai pralaimėtojai. Prisiminkite, kad kiekvienas iš jūsų yra vertingiausias ir mylimiausias Dievo kūrinys. Esate jo rankoje. Esate brangiausia jo nuosavybė. Jis nori parodyti savo gerumą jums.

Vienas vyras pasakojo, kad jis gimė, kai jo motinai buvo tik septyniolika metų. Nors jos tėvai, draugai ir mokytojai siūlė jai atlikti abortą, ji pasirinko gimdyti. Jos draugas ją paliko. Jos tėvai išvarė ją iš namų už tai, kad ji nepakluso jų įsakymui. Jie buvo labai pasipiktinę, nes ji savo elgesiu pažemino gerą krikščioniškos šeimos vardą. Dar būdama nėščia ji persikėlė į kitą miestą pas draugus.

Vieną dieną ji sutiko gatvėje moterį, kuri jai papasakojo apie Jėzaus meilę ir padovanojo jai Šventąjį Raštą. Ta mergaitė nežinojo kaip melstis. Skaitydama Šventąjį Raštą, ji nusprendė pavadinti savo vaiką Izraeliu. Ji prašė: „Dieve, globok mano vaikelį. Tegul Izraelis bus tavo palaimintas ir sėkmingas žmogus.“ Kūdikis augo su ypatingu muzikiniu talentu. Jis galėjo groti daugeliu instrumentų ir kurti dainas. Sukūrė savo muzikos grupę. Vėliau pradėjo rašyti krikščioniškas giesmes. Dabar Israel Houghton bažnyčioje kiekvieną sekmadienį šlovina Dievą savo sukurtomis giesmėmis. Jis groja labai įspūdingą muziką. Jis jau yra laimėjęs keletą pačių aukščiausių muzikos premijų savo krašte. Žmogus, kurį atstūmė jo seneliai, motinos maldos ir tikėjimo dėka šiandien liudija begalinę Dievo meilę tūkstančiams žmonių kiekvieną sekmadienį bažnyčioje.

Kai susiduriame su sunkumais, kartokime: „Nematau jokios išeities iš susidariusių problemų virtinės. Bet prašau, Dieve, padėk man nugalėti visas piktojo kliūtis... Turiu svajonę pradėti savo verslą, bet patiriu tiek daug sunkumų ir baimės. Prašau padėk man... Noriu baigti universitetą, bet neturiu pakankamai pinigų. Drįstu tavęs prašyti pagalbos... Dieve, tikiu tavo gailestingumu ir gerumu. Žinau, kad man esi paruošęs dar daug nuostabių dalykų.“ Toks tikėjimas, toks širdies nusiteikimas leidžia Dievui daryti stebuklus mūsų gyvenime. Jei taip gyvensime, Dievas padarys mūsų gyvenimą dar daug sėkmingesnį, dar gražesnį, dar turtingesnį, negu jį kada nors įsivaizdavome. Jei drąsiai melsimės, pamatysime visų savo svajonių išsipildymą.

Ugdyti gerumą

2020 07 19

Tarnai pasisiūlė: „Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime“. Jis atsakė: „Ne, kad kartais, ravėdami rauges, neišrautumėte su jomis ir kviečių /Mt 13, 28-29/.

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip ugdyti gerumą kiekviename žmoguje. Mūsų Kūrėjas davė labai daug gerumo kiekvienam žmogui. Jis pasėjo gerumo sėklą mūsų širdyse. Bet sielos priešas pasėjo daug blogio, silpnybių, negatyvumo mūsų širdyse. Tos piktžolės žmogaus gyvenime paslepia gerą Dievo sėklą. Matydami tai, mes stengiamės kuo greičiau sunaikinti kito silpnybes, priklausomybes, prisirišimus, blogus pasirinkimus. Bet Jėzus mus šiandien moko įžvelgti gerumą ir grožį kitame žmoguje.

Kai susikoncentruojame į tai, kas mus erzina, nervina, vargina, tuomet nebematome žmogaus gerų savybių, darbų, sprendimų, idėjų. Kai sutuoktiniai susikoncentruoja į kito silpnybes, tuomet jie pamiršta tai, kas juos paskatino sukurti šeimą. Daug santykių gali būti išsaugoti, jei mes nepadidintume tų problemų, kurios tikrai nėra didelės.

Vienas vyras pasakojo, kad jis ir jo žmona buvo dažnai kviečiami skaityti paskaitas įvairiose organizacijose. Jie vykdavo skirtingais automobiliais. Vyras visada atvykdavo į konferenciją viena valanda anksčiau tam, kad pasiruoštų, nusiramintų ir susikauptų. Jo žmona atvykdavo paskutinę minutę. Tai jį labai nervindavo. Jis stengėsi jai padėti pasikeisti. Jis padėdavo jai pasiruošti. Jis atlikdavo visus namų tvarkymo darbus tam, kad žmona galėtų anksčiau išvykti. Jis ją mokė, jai aiškino, prašė, kad ji atvyktų anksčiau. Tačiau jos elgsena nesikeitė keletą metų. Tai stiprino jo nerimą, nusivylimą ir stresą.

Vieną dieną maldoje jis atrado sprendimą. Jis suprato, kad jis turi nebekeisti jos elgsenos. Jis sau kartojo: „Aš leidžiu savo žmonai būti tokia, kokia ji yra. Ji niekada nevėluoja. Ji neatvyksta anksčiau, kaip aš tikiuosi. Nenoriu, kad ji būtų tokia, kaip ir aš. Ne visi gali turėti tas pačias savybes. Aš esu ramus. Tai manęs nebeerzina.“ Vyras suprato, kad jis gali visą gyvenimą švaistyti tam, kad pakeistų ją ir padarytų ją tokią, kaip ir jis. Jis suprato, kad Dievas davė jam žmoną ne tam, kad ją pakeistų pagal save. Šis suvokimas suteikė jam daugiau ramybės ir gyvenimo džiaugsmo.

Esame skirtingi. Atrodome skirtingai, elgiamės skirtingai, mąstome skirtingai, mėgstame skirtingus dalykus. Pripažinkime skirtumus, kad pastebėtume kuo daugiau gerų savybių. Visada prisiminkime, kad mes irgi nerviname kitus savo savybėmis, elgesiu ir žodžiais. Niekas nėra tobulas.

Kai kurie bažnyčioje kartoja: „Mane nervina maži vaikai, kurie bėgioja per pamaldas bažnyčioje. Mane erzina šalia sėdintis jaunuolis, kuris nesiklaupia, kai visi klaupiasi. Man nepatinka kunigo pasakyti pavyzdžiai per pamokslą. Visi turi keistis. Vaikai turi baigti bėgioti. Visi turi klauptis. Kunigas turi nebesakyti tokių pavyzdžių. Aš palieku šią bendruomenę?“ Tai neteisingas požiūris. Dėkokime, kad jaunos šeimos atveda savo vaikus į bažnyčią. Pasitraukime į kitą bažnyčios vietą, kur nėra jaunimo. Melskimės, kad galėtume įsiklausyti į tai, ką kunigas nori pasakyti.

Kas dažniausiai atima jūsų ramybę? Dažnai tai smulkmenos, maži įvykiai. Gal jus nervina pardavėja. Gal automobilį kas nors apibraižė. Gal vėluojate į darbą. Eismas lėtas. Nerandate automobilio raktelių. Pridegė blynai. Reikia dirbti viršvalandžius. Sunervino bendradarbio žodis. Dažnai sureikšminate mažus dalykus ir netenkate ramybės dėl smulkmenų. Kiekvieno žmogaus branda matuojama pagal tai, kokie dalykai juos nuvilia, sunervina, išmuša juos iš pusiausvyros.

Apaštalas Paulius neprašė Dievo pašalinti visus jo gyvenimo sunkumus. Jis meldė stiprybės ir tikėjimo tam, kad pereitų visas kliūtis. Netaisykite kiekvienos smulkmenos. Nesistenkite, kad kiti būtų tokie, kaip jūs. Leiskite jiems suklysti. Žvelkite į kitus taip, kai Dievas žvelgia į jus. Būkite gailestingi. Jūsų užduotis nėra pakeisti žmones. Kai tai pamirštate, nešate stresą, įtampą, konfliktus, ligas ir net įvairias netektis į savo šeimas ir kitus santykius. Kai nebesinervinate dėl smulkmenų, patys nurimstate ir pastebite bei kuriate daugiau grožio ir gerumo kituose.        

Gyvenimas per trumpas tam, kad pakeistumėte kitą. Leiskite jiems būti savimi. Priimkite juos tokius, kokius juos Dievas sukūrė. Jie sukurti tam, kad jus papildytų, o ne tam, kad kopijuotų. Tai daro gyvenimą gražesnį ir įdomesnį. Jeigu visi būtų vienodi, gyvenimas būtų nuobodus. Žmonės nėra blogi. Jie kitokie negu jūs. Jei taip mąstysite, daugiau džiaugsmo ir ramybės patirsite. Jei nesieksite pakeisti kitų, mažiau kritikuosite ir kaltinsite, tuomet Dievas keis jūsų sunkią situaciją, pagerės santykiai, atsivers naujos galimybės. Tuomet gyvensite tą gyvenimą, kuriam esate pašaukti. Patirsite dar daugiau laimėjimų, kuriuos Viešpats dar yra jums parengęs.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ