Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Taisyti kelią

2022 12 04

Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. /Lk 3, 5/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip taisyti kelią Jėzaus atėjimui. Slėniai – tai stokojančiųjų ir vargstančiųjų trūkumai ir poreikiai, kurie laukia mūsų. Kalnai – tai mūsų turtai, talentai, jėgos, kuriais mes gėrimės. Mes taisome kelią Viešpaties atėjimui, kai daliname savo turtus ir jais užpildome stokojančiųjų trūkumus. Mes priimame jį, kai dosniai dalinamės tuo, ką gauname iš jo. Pranašas kviečia mus užpilti kiekvieną slėnį. Advento metas skirtas tam, kad labiau pastebėtume stokojančius žmones ir patenkintume jų poreikius. Pranašas taip pat liepia nulyginti kalnus. Advento metas skirtas dalintis savo pinigais, savo laiku, savo talentais, savo gailestingumu su kitais.

Mokslininkai atliko tyrimą su 40 metų amžiaus žmonėmis, kurie studijų metais savanoriavo įvairiose organizacijose. Į pirmą grupę buvo atrinkti tie, kurie savanoriškai veiklai skirdavo apie 4 valandas per savaitę. Į kitą grupę buvo surinkti tie, kurie neskyrė jokio laiko savanoriškai veiklai studijų metais. Tyrinėtojai pastebėjo, kad pirmosios grupės žmonės po dvidešimties metų buvo laimingesni, sveikesni ir turtingesni negu antrosios grupės žmonės. Pirmosios grupės žmonės turėjo tvirtesnes santuokas, užėmė aukštesnes pareigas. Tyrinėtojai susumavo pirmosios ir antrosios grupės metines pajamas. Pirmosios grupės pajamos buvo apie 3 kartus didesnės negu antrosios grupės. Šis tyrimas atliktas įvairiose pasaulio šalyse parodo akivaizdų ryšį tarp tarnavimo kitiems ir asmeninės gerovė. Mūsų tarnavimas ir aukojimas daro stiprią teigiamą įtaką mūsų sveikatai, santykiams, darbui ir finansams. Tarnavimas ir aukojimas atveria mums naujas galimybes, veda mus pas reikiamus žmones, teikia džiaugsmą.

Dievas visada duoda daugiau negu mums reikia. Jis jau dabar duoda visokių malonių su pertekliumi. Visada veikia tikėjimo dėsnis: „kuo daugiau laimini kitus, tuo daugiau palaimos priimi.“ Mūsų Amžinasis Tėvas myli mus ir duoda visa tai, ko mums reikia. Dažnai mes mąstome: „Kuo daugiau sukaupsiu, tuo daugiau turėsiu.“ Tikėjimo dėsnis sako: „Kuo daugiau išdalinsi, tuo daugiau turėsi.“ Šventasis Raštas sako: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. /Jn 3, 16/“ Jis atidavė tai, ką turėjo brangiausia. Jis atidavė mums savo Sūnų. Jis padovanojo mums amžinąjį gyvenimą. Jis atidavė mums viską. Tuo būdu jis moko mus dalintis.

Kai mylime kitus, mes jiems atiduodame viską. Esame pašaukti mokytis dosnumo iš Dievo. Gal jums atrodo, kad neturite, ką duoti kitiems. Gal jums atrodo, kad neturite talentų, turtų, galimybių remti vargstančiuosius. Paprašykite, kad Viešpats parodytų tai, ką turite, ką esate gavę. Jis parodys kokius kalnus turite nulyginti. Paprašykite ir jis parodys jums žmones, kuriuos turite laiminti. Jis parodys, kokius slėnius turite užpilti. Kai dalinate savo pinigus, laiką, jėgas, meilę ir pagarbą, Dievas jums visada atlygina. Jis jau dabar dovanoja jums visokių turtų gausą, kuria jis jums yra parengęs.

Dažnai meldžiuosi: „Amžinasis Tėve, dėkoju, kad mane labai myli. Tu siuntei į žemę savo Sūnų Jėzų tam, kad man padovanotum amžinąjį gyvenimą. Dėkoju, kad man davei tai, ką turėjai brangiausia. Parodyk man žmones, kuriuos turiu laiminti. Padrąsink mane dalintis tavo dovanomis. Tikiu, kad dalindamas tavo duotus turtus aš priimu naujus tavo palaimos turtus.“

Prieš Kalėdas visi tėvai mąsto, kokias dovanas parinkti savo vaikams. Tos dovanos yra tėvų meilės išraiška vaikams. Dovanodami brangius dalykus, jie nori parodyti, kad jie labai myli savo vaikus. Tai primena mums, kaip Dievas mus myli ir parenka mums pačią vertingiausią dovaną. Ši dovana yra amžinasis gyvenimas. Jis atiduoda savo Sūnų, per kurį mes gauname besąlygišką Dievo meilę, neribotą viltį ir stiprų tikėjimą.

Šiandien Jis kviečia mus tęsti jo gerus darbus. Jis moko mus taisyti jam kelią. Mes taisome jam kelią, kai daliname meilę, padrąsinimą, viltį, stiprybę, ramybę, džiaugsmą. Advento metu mes turime daug galimybių ugdyti dosnumą ir mokytis dalinti tai, ką turime. Advento metu kasdien galime nulyginti kalnus ir užpilti slėnius. Kai pastebime savo turtingumą ir remiame stokojančius, mes atveriame savo širdis palaimai, kurią Amžinasis Tėvas duoda mums šiandien ir kasdien.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu nori, kad „kiekvienas slėnys būtų užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas.“ Tu mokai mane dar labiau pastebėti stokojančius žmones ir patenkinti jų poreikius. Tu drąsini mane dalintis savo pinigais, savo laiku, savo talentais, savo gailestingumu. Žinau, kad mano tarnavimas ir aukojimas palengvina vargstančiųjų gyvenimą. Mano pagalba kitiems taip pat daro stiprią teigiamą įtaką mano paties sveikatai, santykiams, darbui ir finansams. Tarnavimas ir aukojimas atveria man naujas galimybes, veda mane pas reikiamus žmones, teikia džiaugsmą ir ramybę. Kai siekiu kitus padaryti laimingais, aš pats patiriu dar daugiau laimės kiekvieną dieną. Viešpatie, dėkoju, kad tu man visada duodi daugiau negu man reikia. Tu jau dabar duodi man visokių malonių su pertekliumi. Kuo daugiau laiminu kitus, tuo daugiau palaimos priimu. Parodyk man, kokius kalnus turiu nulyginti. Padrąsink mane dar labiau dalintis tuo, ką tu man dovanojai. Parodyk man, kokius slėnius turiu užpilti. Padėk man pastebėti tuos žmones, kuriuos turiu laiminti. Kai dalinu savo pinigus, laiką, jėgas, meilę ir pagarbą, tu jau dabar man dovanoji visokių naujų turtų gausą. Tu mane laimini tam, kad galėčiau dar labiau laiminti sergančius, kenčiančius, nuliūdusius, vienišus, tavęs ieškančios žmones. Priimu naujus tavo palaimos turtus, kuriuos tu dabar man dovanoji per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys