Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Gyvenimo gėrybės

2022 09 25

Abraomas atsakė: 'Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius – tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. /Lk 16, 25/

Pakalbėkime apie savo gyvenimo gėrybes. Visi esame gausiai palaiminti įvairiomis materialinėmis ir dvasinėmis gėrybėmis. Bet kasdien mes matome žmonių, kuriuos vargina skolos, finansiniai trūkumai, sunkus darbas. Sutinkame tų, kuriuos kankina įvairios ligos ir skausmai. Bendraujame su tais, kurie kenčia dėl įtampos šeimoje arba savo darbo santykiuose. Pažįstame tų, kurie liūdi dėl netekties ir jaučiasi labai vieniši. Dalis žmonių kasdien siekia didesnių pajamų, ieško prasmingo ir įkvepiančio darbo. Kiti nori sustiprinti sveikatą ir patirti daugiau džiaugsmo bei laimės savo šeimoje. Visi žmonės yra labai panašūs į Evangelijos Lozorių, kuris serga, vargsta ir kenčia.

Vienas vaikas gyveno neturtingoje šeimoje. Jam buvo beveik aštuoneri metai. Vieną dieną jis stovėjo šalia parduotuvės ir žvelgė į naujus sportinius batelius. Jo paties drabužiai ir batai buvo labai susidėvėję. Pro šalį ėjo moteris ir užkalbino vaiką: „Vaikine, į ką taip įdėmiai žiūri?“ Jis tyliai atsakė: „Aš kalbu maldą ir prašau Dievą, kad man padovanotų naujus batus.“ Tuojau pat ta moteris nusivedė jį į parduotuvę užmovė jam naujas kojines ir pasakė: „Išsirink dabar porą batelių, kurie tau patinka.“ Vaikas negalėjo patikėti tuo, kas vyko. Jis niekada neturėjo naujų batų. Jo tėvai jam duodavo tik senus sunešiotus batus. Kai ji užmokėjo už pirkinius, pasakė: „Sūnau, nešiok ir saugok savo batus.“ Mažylis pažvelgė į ją šypsodamasis. Jo veidu riedėjo ašara. Tokio dėmesio jis dar niekada nebuvo patyręs savo gyvenime. Jis klausė: „Ponia, ar jūs esate Dievo žmona?“

Labiausiai panašūs į Dievą esame tuomet, kai duodame, kai dalijamės. Tampame panašiais į Dievą tuomet, kai skiriame laiko žmonėms, kai stengiamės laiminti kitus. Meilė tampa matoma mūsų veiksmuose. Geriausias Kristaus liudijimas yra ne per pamokslus, bet per parodytą gerumą, atidumą, patarnavimą. Kai skiriame laiko, pinigų, padrąsinimą kitiems, parodome jiems Dievą. Nesvarbu ar žmonės mums tiesiogiai atsilygina. Jei paaukojame žmogui dvidešimt eurų ir to žmogaus gyvenime nebesutinkame, žinokime, kad Dievo širdyje tai jau įrašyta. Jis mato, kiek mes aukojame. Jis girdi, kiek padrąsinimo žodžių pasakome. Jis mato, kiek kartų skyrėme laiko kitiems ir jie net nepadėkojo mums.

Jėzus sako: „Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins /Mt 6, 3-4/.“ Kai aukojame, daliname savo laiką, kai darome ką nors gera kitiems, mes priimame naują palaimą ir sėkmę gyvenime. Apaštalas Paulius sako: „Kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus /2 Kor 9, 7b/.“ Kai mes sėjame gerumą, rengiame sau kažką nuostabaus ateityje. Juk nežinome ko mums reikės ateityje. Kai rūpinamės kitais, kai padedame kitiems jų svajonėse, mes patys kuriame savo, savo šeimos, savo įmonės, savo šalies nuostabią ateitį. Kuo daugiau dalinamės, tuo daugiau turtų sukaupiame sau ir kitiems.

Sakoma, kad turtingas ne tas, kuris daug turi, bet tas, kuris gali daug duoti. Jėzus niekada nesmerkia nei turtų, nei turtingų žmonių. Taip pat jis niekada neaukština skurdo, ligų, kančios. Jis niekada neskatina gyventi skurdžiai ir nelaimingai. Savo palyginime Jėzus smerkia ne žmogaus turtus, bet jo klaidingą požiūrį ir elgseną. Jis nesako, kad turtas yra blogis. Šventasis Raštas dažnai primena, kad Dievas laimina žmogų savo gausiais turtais. Taip pat jis kovoja ir moko mus kovoti su ligomis, skurdu bei godumu, nes tai piktosios dvasios kūriniai. Turime atsikratyti bet kokio godumo ir dalintis visais savo dvasiniais ir materialiniais turtais su stokojančiais. Tik dalindamiesi ir duodami galime gyventi turtingą, sveiką, sėkmingą, darnų, laimingą ir ramų gyvenimą.

Tarnauti Dievui

2022 09 18

„Negalite tarnauti Dievui ir pinigui /Lk 16, 13c/.“

Pakalbėkime šiandien apie tai kaip tarnauti Dievui, o ne pinigams. Pinigai nėra svarbiausia bet labai svarbi gyvenimo dalis. Visiems mums reikia pinigų tam, kad gautume būtinų dalykų, vykdytume tam tikrus projektus, remtume stokojančius. Žmonės, kurie sako, kad pinigai nesvarbūs jiems, paprasčiausiai meluoja.

Pinigai leidžia daug nusipirkti, bet ne viską. Galite nusipirkti automobilį, namą, kelionę, maistą, knygą, drabužį. Ko negalite nupirkti už jokius pinigus? Galite nusipirkti namą, bet negalite nusipirkti namų ramybės. Galite pasamdyti gerą darbuotoją, bet negali nusipirkti tikro draugo. Galite nusipirkti įdomų laisvalaikį, tačiau negalite nusipirkti širdies džiaugsmo. Jūs galite nusipirkti patogią lovą. Tačiau negalite nusipirkti ramaus nakties miego.

Vienas milijardierius verslininkas uždirbo labai daug pinigų, finansuodamas labai daug smulkių verslininkų, kurie gamino gerus produktus ir turėjo gerus vadybininkus, tačiau neturėjo pakankamai lėšų verslo plėtrai. Padėdamas kitiems stiprinti savo verslo įmones, jis pats sukūrė labai didelę ir stiprią kompaniją. Be to, jis visada mokė savo vaikus, kurie vėliau perėmė jo įmonės valdymą, sakydamas: „Jei kliento įmonė sutinka tau mokėti 10-11 procentų už suteiktą paskolą, paimk iš jos 9-10 procentų palūkanų. Tuomet tu neteksi didelių pajamų iš šio kliento. Tačiau prisimink, kad apie šį tavo sprendimą sužinos visa verslininkų bendruomenė. Ji matys, kad tu nori padėti kitiems laimėti. Tuomet jie nukreips pas tave dar daugiau pačių geriausių savo partnerių...“

Tokia nesavanaudiška elgsena visada veda į sėkmę. Mūsų teisingas požiūris į kitus, į pinigus, į sėkmę padeda gauti iš gyvenimo visa tai, ką jis mums duoda. Gyvenimas tikrai duoda labai daug. Tyrimai rodo, kad dosniai aukojantys žmonės yra sėkmingesni savo veikloje, negu šykštūs. Žmonės, kurie siekia patenkinti ne tik savo ir bet ir kitų reikmes, pasiekia daugiau savo užsibrėžtų tikslų.

Kai jūs „pasilenkiate“ prie vargstančiųjų ir stengiatės pakylėti juos tam tikroje gyvenimo srityje, jūs gaunate tai, kas jus pačius greičiau pakelia į naują lygmenį jūsų veikloje, santykiuose ir sveikatoje. Pakylėdami kitus iš vargo, skurdo ir trūkumų, jūs patys kylate su jais į naujas aukštumas ir laimėjimus. Visada gaunate daug daugiau, negu duodate kitiems. Paaukotas turtas duodančiajam sugrįžta su gausiu pertekliumi.

Klaidinga manyti, kad pinigai yra viso blogio šaknis. Pinigai daro didelę žalą žmogui, kai jis siekia vien tik savo asmeninės naudos. Pinigai negali pakenkti jam tuomet, kai jis siekia ne tik savo bet ir kitų gerovės. Dalis Jėzaus palyginimų ir jo mokymo pavyzdžių buvo susiję su pinigais ir materialine gerove. Jis niekada nesakė, kad pinigai yra blogis. Jis sakė, kad prisirišimas prie jų sukuria daug blogio. Jėzus moko juos sunaudoti geriems darbams, už kuriuos gausime vietą amžinosios laimės buveinėje.

Jėzus šiandien moko mus, kad žmogus, kuris išsikelia tikslą uždirbti daugiau pinigų, negali būti sėkmingas ir laimingas. Tokio tikslo siekiantis žmogus sunkiai pasiekia jį ir greitai netenka jų. Daug pinigų uždirba tas, kuris išsikelia didelį ir prasmingą tikslą sukurti ką nors dėl kitų gerovės. Sėkmingas ir laimingas yra tas, kuris atranda tai, ką mėgsta daryti ir kasdien vis labiau tuo užsiima. Daug pinigų uždirba ir sukaupia tie, kurie siekia sukurti kažką didingo dėl kitų. Jie nuolat mąsto, kaip jie gali padėti kitiems siekti jų tikslų. Laimingas ir sėkmingas yra tas, kuris žino kitų poreikius ir tarnauja jiems.

Teisingas kelias

2022 09 11

„Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio /Lk 15, 10/.“

Pakalbėkime apie tai, kaip pasirinkti teisingą kelią. Daugelis šiandien vargsta, nes jie renkasi kelią, kuris suteiktų jiems gerą atlyginimą ir materialinę gerovę. Jie klaidingai mąsto, kad didelės pajamos suteiks jiems daugiau laimės. Jie panašūs į katiną, kuris gaudo savo uodegą, o ji nuo jo bėga. Žmogus siekdamas daugiau pinigų daro tai, ko nemėgsta ir nesugeba. Jis vargsta ir turi mažiau galimybių gauti didesnių pajamų.

Kai žmogus pasirenka teisingą darbą, jis darbuojasi su užsidegimu. Jis panašus į katiną, kuris negaudo savo uodegos, nes uodega visada seka paskui jį. Toks žmogus su entuziazmu eina pirmyn, o pinigai seka paskui jį. Atlikti tyrimai rodo, kad mėgstamas darbas suteikia daugiau laimės. Tokie žmonės greitai atranda galimybių daugiau užsidirbti.

Kartais manome, kad tam tikrų profesijų žmonės pasmerkti skurdui ir vargingam gyvenimui. Kai kurie mano, kad gyvenimo kelią turime rinktis pagal jo atlyginimą, populiarumą, vertingumą. Jie mano, kad tam tikrų specialybių žmonės niekada negalės uždirbti pakankamai pinigų pragyvenimui. Tai netiesa, nes žmogus pasirinkęs teisingą darbą visada suras galimybių save išreikšti, panaudoti savo gebėjimus. Atlikti tyrimai rodo, kad mėgstamą darbą dirbantys žmonės yra laimingesni, sveikesni, turtingesni ir sėkmingesni savo veikloje, negu tie, kurie renkasi nemėgstamą darbą.

Galbūt mąstote, kad daryti tai, ką mėgstate, yra labai savanaudiška. JAV mokslininkų atlikti paskaičiavimai parodo, kad šalis kasmet netenka virš 300 milijardų dolerių, nes didelė dalis šalies žmonių dirba tą darbą, kurio jie nemėgsta. Jie neatskleidžia savo talentų, nepanaudoja savo jėgų, žinių, įgūdžių, kūrybingumo. Neteisingas žmogaus gyvenimo kelias nestiprina žmogaus laimės ir visuomenės gerovės. Žmogui sunku tuomet, kai jis jaučia, kad jis nėra ten, kur turi būti. Žmogus vargsta ir kenčia tuomet, kai jis daro ne tai, ką jis nori daryti. Jis ateina į darbą, tačiau jo mintys ir širdis yra kitur. Jis kasdien laukia darbo pabaigos, savaitgalio arba atostogų.

Labai svarbu pasirinkti ne tik gerą mokyklą, universitetą, draugus, sutuoktinį, gyvenamą vietą, gyvenimo būdą, bet ir tinkamą gyvenimo kelią. Pastebėjau, kad laimingi žmonės didžiąją dienos dalį užsiima ta veikla, kuri jiems teikia malonumą. Visi savo darbą mėgstantys žmonės tvirtina, kad galėtų dirbti tą darbą ir be atlygio, nes pats darbas suteikia tokios laimės patirtį, kurios nesuteikia jokie pinigai ar turtai. Jie laimingi, nes jie mėgaujasi kiekviena savo veiklos akimirka. Jie pasineria į tai, kas juos žavi ir įkvepia. Ten jie gali atskleisti savo stiprybes ir kurti tai, ko reikia kitiems.

Jėzus šiandien kviečia pamąstyti, ar einame teisingu keliu. Jis sako, kad angelai džiaugiasi kiekvienu sugrįžusiuoju į teisingą kelią. Evangelija parodo, kad klaidingu keliu einantis žmogus yra nelaimingas, vargsta, švaisto savo jėgas, talentus. Teisingą kelią pasirinkęs žmogus nuolat jaučia didelį užsidegimą ir įkvėpimą darbuotis, panaudoti savo turimus talentus, sugebėjimus, žinias, patirtį, nuojautą. Jis žino savo pašaukimą, užduotį, tikslus. Jis kasdien ramiai darbuojasi, ryžtingai įveikia kliūtis, atkakliai tiki sėkme. Jis stengiasi padėti kitiems siekti jų tikslų, dalina gerumą savo mintimis, žodžiais ir darbais. Jis kuria savo ir kitų gerovę.

Kun. Rytis Gurkšnys