Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Išardytas jungas

2023 01 22

Tu išardysi juos slėgusį jungą, sulaužysi pavergėjo vėzdą, gainiotojo lazdą. /Iz 8, 3/

Pakalbėkime šiandien apie išardytą mūsų jungą. Šventasis Raštas keletą kartų kalba apie jungą, kuris buvo naudojamas žemės ūkyje dviem jaučiams sujungti. Jungu sujungti jaučiai kartu tempdavo sunkų artojo arklą, kuris ardavo žemę. Jungas buvo uždedamas jaučiams ant kaklo. Tai suvaržydavo jaučių laisvę ir priversdavo juos eiti darniai kartu šalia vienas kito ir tempti sunkų arklą. Tai buvo našta jaučiams, kurie būdami labai stiprūs negalėjo eiti ten, kur norėjo. Jungas priversdavo juos eiti artojo nurodyta kryptimi.

Daugelis žmonių šiandien gyvena ir vargsta, nešdami įvairių savo problemų „jungą.“ Jie mąsto, kodėl jie negali judėti pirmyn, kodėl jie taip vargsta, kodėl jiems taip sunku gyvenime. Jie nepastebi, kad sunkus „jungas“ stabdo ir vargina juos. Neigiama nuomonė arba žodžiai, kuriuos kas nors kada nors praeityje pasakė jiems, gali būti toks jungas. Neigiama patirtis, priklausomybė, liga, silpnybė, baimė, nerimas gali būti juos slegiantis jungas. Nedarni šeima, tėvų klaidos, jų blogas pavyzdys, abejonės, nusivylimas, neišmintingi sprendimai ir pasirinkimai šiandien daugelį slegia kaip sunkus jungas.

Izraelitai vargo Egipto nelaisvėje 440 metų. Atėjus tinkamam metui Dievas pašaukė Mozę išlaisvinti jų iš vergovės. Išeidami iš vergovės jie iš savo pavergėjų gavo labai daug gyvulių, grūdų ir aukso. Iš vergovės išėjo ne tuščiomis rankomis. Jie ėjo su gausia Dievo palaima. Jis jiems dosniai atlygino už patirtą vargą ir neteisingumą. Jie ėjo į pažadėtąją žemę. Jie klausė jo vedimo. Jie nusprendė būti jo pusėje. Todėl jie gavo daug daugiau turto negu jie patys užsidirbo. Jie gavo visa tai, kas priklausė 10 kartų, kurios kentėjo vergijoje. Jie gavo tai, ko nepasiėmė jų tėvai, seneliai ir proseneliai. Jie priėmė daugelio kartų sukauptą turtą.

Dievo malonė neišnyksta ir niekur nedingsta. Ji laukia paruošta jums. Dievas nesako: „Gaila, kad tavo tėvai ir seneliai netikėjo mano gerumu, man netarnavo, manęs nepriėmė. Jie padarė blogą pasirinkimą. Jie nepasinaudojo ta palaima, kurią aš jiems siūliau. Jie viską prarado. Negaliu laiminti tavęs, nes jie viską iššvaistė. Nebeturiu tau, ką duoti. Jie savo gyvenimu sukaupė tau vien tik prakeikimą. Nieko negaliu pakeisti. Nieko negaliu padaryti. Negaliu nuimti tave slegiančio jungo. Tau teks vargti sunkų gyvenimą.“ Tikrai Dievas to nesako. Jis sukaupė jums labai gausų palikimą. Jis atiduoda jums visą tą didžiulę palaimą, kurios nepriėmė praeities kartos.

Gal jūsų tėvai ir seneliai buvo labai tikintys ir Dievui ištikimi žmonės. Gal jie priėmė jo gausią palaimą. Jis turi parengęs jums dar daugiau palaimos, kurios jūsų praeities kartos neįstengė paimti. Jo malonė ir meilės galia neturi jokių ribų. Jis duoda jums daug daugiau negu galite priimti ir panaudoti.
Jis šiandien sako jums: „Tu jau seniai kovoji su šia liga. Tu jau seniai sieki įveikti šią priklausomybę. Jau labai ilgai tave vargino šeimos problemos. Jau daugelį metų tave slegia sunki depresija. Aš paimsiu šią naštą. Aš sulaužysiu šį jungą. Aš ne tik paimsiu, bet ir sunaikinsiu tai, kas tave slegia. Ta depresija tavęs daugiau nebevargins. Aš nutrauksiu tą priklausomybę, kurią tu paveldėjai iš ankstesnių kartų. Ta liga bus pašalinta iš tavo kūno ir nebegrįš pas tave. Jau dabar paimu ir sunaikinu bet kokį jungą. Jau nuimu bet kokį vargą, kuris neleidžia tau eiti pirmyn.“

Gal jūsų šeimą drasko nesutarimai. Gal vaikai daro neteisingus pasirinkimus. Gal nematote jokio pagerėjimo finansuose ir šviesios ateities. Gal mąstote, kad nieko negalite pakeisti. Gal visą gyvenimą taip buvo. Nerandate jokios išeities, sprendimų ir galimybių. Prisiminkite, kad Viešpats mato jūsų vargą ir sunkumus. Jis jau dabar ateina į jūsų gyvenimą tam, kad jums padėtų. Jis mato, kokį neteisingumą patiriate. Jis mato, kokias priklausomybes paveldėjote. Jis žino, kas trukdo jums kurti laimingą gyvenimą. Jis nėra abejingas jums. Jis nėra bejėgis. Jis žino, kaip sunaikinti bet kokį jungą. Jis jau dabar ateina į jūsų gyvenimą. Jis naikina jungą, pripildo jūsų gyvenimą. Jis išlaisvina jus ir tvarko viską jūsų gerovei.

Prisiminkite, kad jau dabar nutraukiamos visos jūsų šeimos santykių problemos, kurios jus vargina jau daugelį metų. Gal jūsų santuokinis ryšys yra labai įtemptas. Jūsų vaikai jūsų neklauso, negerbia šeimos vertybių, daro neteisingus pasirinkimus. Gal jūsų namuose nėra ramybės, sutarimo, meilės. Gal jus vargina įvairūs ginčai, nesutarimai, skyrybos. Tikėkite, kad šis jungas jau dabar sulaužomas, sunaikinamas ir nuimamas nuo jūsų šeimos. Jūs esate laisvi kurti naują gyvenimą. Dievas jau dabar darbuojasi. Jis viską atnaujina. Jis išlaisvina jumyse slypinčią gydančią galią.

Kai taip mąstote, jūs pasiekiate tų tikslų, kurie dabar jums atrodo neįmanomi. Tuomet išsipildo jūsų didžiausios svajonės. Pasikeičia pati sudėtingiausia situacija, kurioje nematote jokios išeities. Jūs darote geresnius sprendimus, pasinaudojate netikėtomis galimybėmis ir išnaudojate daugiau savo talentų. Jūs tampate laimingesni, sveikesni, turtingesni. Jūs kuriate gausią palaimą savo ateities kartoms. Jūs priimate tą palaimą, kuri jums skirta. Jūs priimate ir tuos gausius palaimos turtus, kurie buvo skirti kitiems, bet jie jų nepriėmė. Jūs dar greičiau ir lengviau kuriate laisvą, sėkmingą, turtingą, sveiką, ramų ir laimingą gyvenimą.

Pasaulio šviesa

2023 01 15

Aš padarysiu tave taip pat ir tautų šviesa, kad mano išganymas pasiektų žemės pakraščius. /Iz 49, 6/

Pakalbėkime apie tai, kad esame pasaulio šviesa. Pranašas Izaijas mums primena, kad kiekvienas esame šviesa kitiems. Mūsų gyvenimas turi rodyti Dievo galią ir gerumą. Mūsų laimėjimai, pasiekimai, pergalės prieš piktojo statomas kliūtis rodo Dievo garbę, šlovę, galią ir meilę pasauliui. Mūsų gyvenimo džiaugsmas, ramybė, ištvermė, drąsa, išmintis ir kitos dovanos, kurias mums duoda tikėjimas, šviečia kitiems.

Tačiau dalis žmonių nešviečia kitiems. Jų gyvenime daug tamsos, nes juos valdo jų nuotaika, savijauta, emocijos. Jie elgiasi taip, kaip jie jaučiasi. Jie leidžia savo emocijoms valdyti jų žodžius ir veiksmus. Kai kurie žmonės atsikelia ryte, nusiminę, nusivylę, be entuziazmo. Jie tam pasiduoda dienos pradžioje ir taip eina per visą dieną, vedami tokių emocijų ir vidinės būsenos. Ir jie taip gyvena pagal savo nuotaiką ir emocijas. Labai sunku gyventi su tokiu žmogumi. Jie gyvena paviršutinišką gyvenimą. Jie gyvena tuo, kaip jaučiasi. Ką galime daryti, kad ne emocijos valdytų mus, bet mes jas?

Vienas statybos inžinierius dirbo sunkiai daug valandų visą vasaros darbo dieną, kuri buvo kupina visokio streso. Keli įrengimai gedo. Reikėjo pertvarkyti transporto judėjimą. Jo paties automobilis sugedo. Su savo draugu vėlai vakare važiavo automobiliu namo. Vairuojantis draugas irgi tylėjo, nes žinojo, kad jo bendradarbis buvo pervargęs, piktas ir nusiminęs. Kai jie parvažiavo namo vakarieniauti, tas inžinierius prieš eidamas į namus, abiejų rankų delnais tris kartus paglostė didelį medį, kuris augo kieme. Paskui jis žengė su draugu į savo namus. Nuo tos akimirkos jis tapo kitokiu žmogumi. Jis pasidarė linksmas, ramus, draugiškas, besišypsantis. Jis paėmė savo vaikus ant rankų, su jais žaidė bendravo, juokavo, klausėsi jų įspūdžių, padėjo žmonai ruošti vakarienę.

Jo draugas paklausė jo: „Kaip tau pavyko nusikratyti dienos rūpesčių ir pakeisti nuotaiką?“ Jis atsakė: „Tas medis mano kieme yra mano rūpesčių medis. Kiekvieną vakarą aš jį paliesdamas jam atiduodu visas dienos negandas. Per tą medį Dievas paima mano dienos vargus. Žinau, kad neturiu jų neštis į savo namus. Šis simbolinis veiksmas man padeda keistis. Kažkas nuostabaus vyksta. Kitą dieną vakarykščių bėdų neberandu.

Manau, kad daugeliui iš mūsų reikėtų tokio rūpesčių medžio šalia mūsų namų. Gal kas įžeidė darbe, gal gatvėje sunervino kitas vairuotojas, gal nepavyko koks nors planas versle. Neneškime viso to į namus. Palikime ant to medžio. Užeikime į bažnyčią, palieskime kryžių, uždekime žvakelę, perskaitykime Šventojo Rašto citatą, priimkime šv. Komuniją, padėkokime Dievui už gyvenimo dovaną.

Sekmadienį palikime praėjusios savaitės neigiamus dalykus praeityje. Atiduokime juos praeičiai. Nesineškime jų į naują savaitę. Ieškokime būdų, kurie padeda mums numesti tai, kas mus liūdina, skaudina, neramina, gąsdina. Prisiminkime, kad sutuoktinis, vaikai, ar bendruomenės nariai nėra tie medžiai, ant kurių galime išlieti savo pyktį ir liūdesį. Esame pašaukti būti šviesa pasauliui.

Kai kurie sako: „Ryti, tu neįsivaizduoji, kiek problemų mano gyvenimą. Negaliu pakeisti savo charakterio. Negaliu taip šypsotis taip kaip tu.“ Visi turime charakterio silpnybių. Bet nei viena nėra atleistas nuo asmeninio tobulėjimo. Man irgi būna sunkių valandų arba dienų. Tačiau mokausi valdyti savo emocijas, charakterį ir skleisti šviesą ir gerumą kitiems. Tikrai Dievas padeda tiems, kurie stengiasi augti dorybėse. Bet žengti konkrečius žingsnius turime mes patys. Jis padeda mums šypsotis, net ir sunkiomis akimirkomis. Dievas tikrai padeda. Bet mes turime leisti jam veikti. Pirmiausiai turime šypsotis, kad atsivertume džiaugsmo malonei. Pirmiausiai turime būti geranoriški ir draugiški kitiems, tada ir jie pradės mums rodyti gerumą.

Visi darbdaviai stengiasi samdyti tuos žmones, kurie yra stabilios emocinės būsenos. Turime stengtis nusikratyti nuotaikų valdžios. Visi galime išsilaisvinti iš nuotaikų. Žmogaus valia yra daug stipresnė už jo emocijas. Kuo labiau ugdome valią tuo stipresnė ji tampa, tuo lengviau atsikratyti nuotaikų. Per daugelį metų jie išugdo mąstyseną, kad kiekviena diena bus tokia pati, bloga, varginanti ir sunki. Turime kiekvieną rytą kartoti: „Ši diena bus nuostabi. Ji suteiks man džiaugsmo akimirkų. Būsiu draugiškas, nešiu Dievo palaimą kam nors.“ Tikrai galime pasirinkti, kokią dieną mes nugyvensime.

Kai norime ką nors pakeisti gyvenime, turime žengti konkrečius žingsnius. Turime pakeisti savo mintis, žodžius ir elgseną taip, kad Dievas galėtų veikti. Jis tikrai yra daug stipresnis už mūsų sunkumus. Jis tikrai mus myli ir nuolat mus globoja. Tikėkime, kad visos problemos yra laikinos. Gyvenkime pagal tikėjimą, ne pagal emocijas ir nuotaiką.

Dievas viską valdo ir turi parengęs mums geriausią planą. Jo galia yra stipresnė už bet kokią kitą piktosios dvasios ar žmogaus galią. Kai tikime jo gerumu ir galia, mes kuriame gerą dieną. Kai leidžiame jam valdyti mūsų gyvenimą, jis kelia mus mūsų dvasioje, šeimoje, darbe, finansuose, sveikatoje, santykiuose. Kai gėrimės kiekviena jo duota diena, mes nešame gausių vaisių net ir sausos, sunkmečio metu. Tuomet sukuriame dar daugiau gerų dalykų kiekvieną mūsų gyvenimo dieną.

Esame vertingi kūriniai

2023 01 08

Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi /Lk 3, 22/

Pakalbėkime šiandien apie mūsų vertingumą. Mūsų Kūrėjas šiandien žvelgia į mus ir gėrisi kiekvienu iš mūsų. Mes esame jo kūrybos šedevrai. Esame sukurti talentingiausio pasaulyje menininko. Nešiojamės jo pirštų antspaudus. Dievas sukūręs mus gėrisi ir didžiuojasi savo kūriniais. Mes pilni jo galios ir malonės. Jis mus sukūrė nepakartojamus. Jam patinka mūsų išvaizda, mūsų šypsena, mūsų žvilgsnis, mūsų charakteris. Jis nekuria kopijų. Kiekvienas esame jo kūrybos šedevras.

Bet daug žmonių nevertina savęs, nemyli arba nemėgsta savęs. Jiems nepatinka jų išvaizda, jų charakteris, jų talentai, jų kitos savybės. Jie žvelgia į kitus ir sako: „Jei atrodyčiau, kaip ji, tai būčiau savimi patenkinta. Jei turėčiau tokią išvaizdą ir talentus kaip ji, būčiau sėkminga ir versle, ir šeimoje.“ Šventasis Raštas sako: „Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti /Ef 2, 10/.“ Tai reiškia, kad nesame atsitiktinai atsiradę pasaulyje. Mūsų išvaizda, mūsų kūno trūkumai ir privalumai, mūsų talentai ir silpnybės turi tam tikrą tikslą. Gavome visa tai, ko reikia, kad kurtume patį nuostabiausią gyvenimą. Jei norime gyvenime atskleisti visą savo potencialą, turime žvelgti į save, kaip į nuostabiausią Dievo kūrinį. Jei norime kurti laimingą gyvenimą, turime savyje matyti savo dievišką prigimtį.

Dažnai pasakoju apie vyrą, kurio vardas Nick Vujicic. Jis nuo pat gimimo neturi nei rankų, nei kojų. Jo tėvai buvo labai nusivylę ir nesidžiaugė jo gimimu. Mokykloje iš jo daugelis šaipėsi. Jam reikėjo nuolatinės priežiūros ir globos. Pamanytume, kad jis pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje. Priešingai, jis yra laimingas milijonierius, kuris keliauja po pasaulį vesdamas motyvacijos seminarus įvairiose verslo įmonėse bei sakydamas vilties ir džiaugsmo pamokslus didelėse bažnyčiose. Jis turi didelį namą, mėgstamą darbą ir nuostabią žmoną ir laimingus vaikus. Su maždaug dešimties centimetrų ilgio kojos pagalba, jis puikiai vaikšto namuose ir plaukioja baseine. Be to, savo dantų ir galvos pagalba, jis pats atlieka įvairius namų ūkio darbus, kalba telefonu, dirba kompiuteriu. Jis vienas iš sėkmingiausių motyvacijos kalbėtojų ir pamokslininkų pasaulyje. Savo išraiškingoje ir humoro kupinoje kalboje jis spinduliuoja drąsa, tikėjimu ir džiaugsmu, kurie paliečia ir pritraukia klausančiuosius.

Vaikystėje galvojo net apie savižudybę. Žinoma, jis galėjo pasilikti nusivylęs savo išvaizda. Jis galėjo ir toliau mąstyti, kad jis nieko niekam negali duoti. Bet paskui jis pradėjo skaityti Šventąjį Raštą ir klausti savęs, kodėl jį Dievas tokį sukūrė. Šiandien jis atrado atsakymą. Jis tiki, kad būdamas tokiu jis turi ypatingą misiją gyvenime. Jo užduotis - nugalėti gyvenimo kliūtis ir įkvėpti tūkstančius iš mūsų priimti save tokius, kokie esame ir atrasti savo misiją gyvenime. Jis sako: „Jei aš galėjau tiek pasiekti gyvenime ir tapti laimingu, ar jūs galite pasilikti savimi nepatenkinti ir nusivylę, turėdami dvi rankas ir dvi kojas? Gyvenimas neturi ribų. Pasirinkau ne savižudybę, o santuoką.“ Nickas primena mums, kad esame sukurti būtent taip, kaip Dievas norėjo. Jis davė mums visa tai, ko reikia laimingam ir prasmingam gyvenimui.

Pastebėjau, kad paprastai žmonės nepatiria meilės iš kitų žmonių, kai jie nemyli patys savęs. Daugeliui trūksta meilės santuokoje, nes jie nesigėri ir nesidžiaugia savimi. Jei žmogus nemyli savęs, jis negali kurti sveikų ir stiprių santykių. Žinoma, turime gailėtis dėl nuodėmių. Bet išpažintis turi visada vesti mus toliau į dorybių ugdymą. Jei save nuolat kritikuojame, kaltiname, visa tai pastebi ir kiti. Visi turime silpnybių, ir trūkumų. Jei mes dažnai kalbame apie savo blogąsias savybes, mes jų daugiau sukuriame. Jei mąstome, kad esame nepatrauklūs ir nemylimi, tai ir atstumiame kitus nuo savęs. Net ir grožio modelis gali atstumti visus, jei jis manys, kad yra negražus. Tai kas mūsų mintyse, pasireiškia ir išorėje. Žmonės žvelgia į mus taip, kaip mes žvelgiame į save. Jei mąstome, kad esame vertingi, talentingi, stiprūs, mieli, tai ir kiti tai pastebės mumyse. Jei mąstome apie savo stiprybes, dorybes, talentus, mes jų daugiau atskleidžiame savyje.

Šiandien Evangelija pasakoja apie tai, kaip Jėzus dar prieš pradėdamas savo aktyvų tarnavimą žmonėms, atėjo pas Joną krikštytis. Jėzus dar nebuvo nuveikęs jokių didelių darbų. Jis dar nebuvo padaręs jokių stebuklų. Jis dar neišgydė nei vieno ligonio. Jis dar nebuvo pavertęs vandens vynu. Jis dar nesakė įspūdingų pamokslų. Bet balsas iš dangaus sakė: „Tai yra mano mylimasis Sūnus, kuriu aš gėriuosi.“ Dangiškasis Tėvas gėrėjosi savo Sūnumi, o ne jo nuopelnais, jo nuveiktais darbais, jo laimėjimais. Tėvas gėrėjosi Sūnaus buvimu, o ne jo darbais.

Visi turime sričių, kurias turime pagerinti. Gal dar nenuveikėme ypatingų darbų, nepatyrėme įspūdingų laimėjimų. Bet jau dabar esame jo mylimiausi vaikai, kurie teikia džiaugsmą Dievui. Kai gėrimės tuo, kas esame, mes kuriame laimingą gyvenimą. Kasdien kartokime Šventojo Rašto žodžius: „Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas. Tavo visi darbai nuostabūs, – tai žinau labai gerai /Ps 139, 14/.“

Dievas žvelgia į mus mato jo mums dovanotą grožį, gerumą, stiprybę ir talentus. Jis žvelgia į mus ir gėrisi savo kūryba. Jis priima mus kaip nuostabiausius kūrinius. Kai savyje matome jo kūrybos šedevrą, mes atskleidžiame dar daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau drąsos, daugiau stiprybės. Tuomet dar labiau atrandame ir panaudojame savo talentus ir dovanas. Mus pastebi reikiami žmonės. Mes sukuriame naujų galimybių. Mes nugalime visas kliūtis. Mes kuriame patį geriausią gyvenimą, kuriam esame pašaukti į pasaulį.

Kun. Rytis Gurkšnys