Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Nuoširdus atleidimas

2023 09 17

Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui /Mt 18, 35/.

Pakalbėkime apie nuoširdų atleidimą. Lengva būti geru tiems, kurie geri mums. Lengva būti mandagiu tam, kuris mandagus mums. Kaip turime elgtis su tais, kurie mus nervina, apkalba, įžeidinėja? Kaip elgtis su tais, kurie elgiasi nesąžiningai savo darbe arba staiga nutraukia santykius su mumis? Tuomet mes manome, kad jie neverti mūsų gerumo. Mes paprastai norime atkeršyti jiems už nepagarbą ir neteisingumą.

Kartais jaučiame pagundą atstumti tuos, kurie įskaudino arba įžeidė mus. Tai mūsų charakterio išbandymas. Jiems nereikia mūsų gerumo ir palaiminimo. Dievas gali siųsti jiems kitus žmones, kurie juos laimins. Kai mes nekeršijame, nepykstame, bet laiminame juos, mes išlaikome testą. Tuomet mes greičiau judame pirmyn į naujus laimėjimus ir pasiekimus.

Šventasis Raštas pasakoja apie Juozapą, kurio vaikystė ir jaunystė buvo labai sunki, nes jo broliai jo labai nekentė. Vieną dieną keliaudami kartu nusprendė parduoti jį pro šalį keliaujančiam pirkliui. Jis buvo parduotas ir išgabentas į Egiptą. Tą dieną jo gyvenimas radikaliai pasikeitė. Jis neteko laisvės, savo turtingo tėvo namų ir gerovės, kurią visada turėjo. Jis buvo vergas svetimoje šalyje. Jo svajonės tapti savo šalies valdovu sužlugo. Jis sąžiningai darbavosi ir ištikimai tarnavo savo naujajam šeimininkui. Tačiau vėliau jis keletą metų praleido kalėjime, nes buvo neteisingai apkaltintas. Tikriausiai jis mąstė, kad Dievas pamiršo jį. Po trylikos sunkių metų įvyko stebuklas. Pasinaudodamas savo talentu ir palankia situacija jis išėjo iš kalėjimo ir tapo viso Egipto ūkio valdytoju. Pagal rangą Egipte jis buvo antrasis žmogus po faraono.

Po kelių metų Juozapo gimtoje šalyje kilo badas, kuris ilgai tęsėsi. Vieną dieną jo broliai atvyko į Egiptą pirkti maisto. Jie atvyko prie faraono rūmų, kuriuose darbavosi Juozapas. Jie susitiko su Juozapu, bet jie neatpažino jo, nes nuo jų išsiskyrimo buvo praėję daug metų. Juozapas atpažino juos. Jis galėjo tuomet atkeršyti savo broliams ir nubausti juos už jam padarytą žalą. Jis patyrė labai daug neteisingumo ir įžeidimų nuo tos dienos, kai broliai pardavė jį į vergiją. Jis žinojo, kiek daug sunkumų jis turėjo išgyventi dėl brolių neteisingumo.

Tačiau Juozapas žinojo, kad jis turi daryti gera tiems, kurie jam pakenkė. Jis nekeršijo jiems. Jis pažvelgė į savo brolius, apkabinio juos, pabučiavo ir verkė. Jis pakvietė juos į rūmus ir pavaišino juos pietumis. Jis davė jiems daug maisto parsivežti į savo šalį. Be to, jis liepė jiems grįžti namo ir atvežti jo tėvą bei visą jo šeimą iš bado nualintos šalies. Jis davė broliams žemės, namus ir viso to, ko jiems reikėjo įsikurti Egipte. Jis žinojo, kas Dievas vedė jį per sunkumus į laimingą, turtingą ir sėkmingą gyvenimą.

Būkite geri tiems, kurie siekia pakenkti jums. Suvaldykite savo pyktį ir kerštą. Parodykite gerumą, dosnumą ir paslaugumą savo priešams. Jūsų gailestingumas nepanaikina ir nepaslepia jų blogų darbų. Jūsų gailestingumas nepateisina jų neteisingų veiksmų. Jūs nepaslepiate jų sukurto blogio. Jūsų gerumas keičia juos. Jūsų gerumas jiems išlaisvina jus kilti į naują lygmenį gyvenime.

Jėzus sako: „Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus /Lk 6, 27-28/.“  Gyvenimas siunčia mums įvairius išbandymus. Vienas iš šių testų patikrina, kaip mes elgsimės su tais, kurie blogai elgiasi su mumis. Mes išlaikome testą, kai mes rodome gerumą tiems, kurie nėra geri mums.

Gal kas nors įžeidė jus labai skaudžiai praeityje. Gerbkite tą žmogų ir rodykite jam gerumą bei gailestingumą. Kai taip elgsitės, Dievas pakylės jus visose gyvenimo srityse. Jis visada veda jus per pažeminimą į didesnį paaukštinimą, sėkmę, turtus, pasiekimus. Jis panaudoja jus žeidžiančius žmones ir sudėtingas situacijas tam, kad jus paruoštų didesniems laimėjimams.

Kartais meldžiamės už tuos, kurie pakenkė mums, prašydami, kad jie patirtų nesėkmes, netektis, ligas ir kitus blogus dalykus. Tai labai bloga malda. Mes turime prašyti Dievą, kad jis laimintų juos. Kai laiminame kitus, mes kuriame savo gyvenimo gerovę. Kuo daugiau laiminame kitus savo mintimis, žodžiu, darbais, laiku, talentais ir turtu, tuo daugiau palaimos priimame į savo gyvenimą. Kuo mažiau gerumo rodome kitiems, tuo labiau apribojame savo sėkmę, laimę, darną, sveikatą, gerovę.

Gyvenimas per trumpas, kad švaistytume jo laiką kerštui, pykčiui, kaltinimui. Neteiskime tų, kurie įskaudino mus. Atiduokime visas nuoskaudas ir įžeidimus į Dievo rankas. Jis sutvarkys viską mūsų gerovei. Kai patiriame neteisingumą, prisiminkime, kad tai išbandymas mums. Ugdykime sugebėjimą laiminti tuos, kurie kenkia mums. Meskimės už tuos, kurie žeidžia mus. Darykime gera, tiems, kurie daro mums bloga. Kai taip elgiamės, mes pastebime naujas galimybes, sutinkame reikiamus žmones, gauname paaukštinimą ir didesnes pajamas. Mes patiriame išgydymą ir kitus teigiamus pokyčius. Mes priimame naujas netikėtas malones ir visokių gėrybių kupiną gyvenimą.

-
Savaitės malda

Visagali amžinasis Tėve, dėkoju už tavo gerumą ir gailestingumą, kurį man dovanojai. Tu sakai, kad atleidimas atveria kelią tavo malonei į mano širdį. Tu mokai mane mylėti savo priešus, daryti gera tiems, kurie man kenkia. Tu mokai mane laiminti tuos, kurie mane keikia, ir melstis už savo niekintojus. Tu stiprini mane ir padedi man suvaldyti savo pyktį ir keršto mintis. Tikiu, kad tavo meilės galia keičia mane ir tuos, kurie skaudina ar žeidžia kitus. Ji šalina mano nuoskaudas ir neigiamas patirtis iš mano mąstysenos ir atminties. Ji išlaisvina mane nuo kitų teisimo, smerkimo ir atstūmimo. Dieve, tu globoji mane. Tu panaudoji mano priešus mano gerovei ir sėkmei. Padėk man suvaldyti save, kai noriu pakeisti, patobulinti ir pataisyti kitus. Suteik man drąsos blogį nugalėti gerumu. Padėk man mylėti, gerbti ir melstis už tuos žmones, kurie siekia pakenkti man. Mokyk mane priimti kiekvieną mane žeidžiantį žmogui, per kurį tu nori išbandyti ir palaiminti mane. Mokyk mane pastebėti ir laiminti tuos, nuo kurių priklauso mano laimė ir sėkmė. Priimu tavo palaimą ir visus žmones, kuriuos tu man dovanoji per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys